Sidst opdateret: 2020-03-25 kl. 21:00


 

SKAGEN ANTENNELAUGS

ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2020 UDSÆTTES

Da Statsministeren / myndighederne har lukket Danmark ned på grund af Corona krisen, og at man ikke må forsamles i grupper over 10 personer, har bestyrelsen for Skagen Antennelaug besluttet følgende:

Ordinær Generalforsamling der efter vedtægten skal afholdes inden udgangen af April måned 2020

udsættes til bedre tider efter Corona krisen.

Så snart myndighederne igen tillader større forsamlinger, indkaldes der snarest derefter til Ordinær Generalforsamling.

Indkaldelsen vil ske med varsel ifølge vedtægten.

 

MVH

Bestyrelsen

 


 

REFERAT AF SKAGEN ANTENNELAUGS
GENERALFORSAMLINGEN

Tirsdag 30. april 2019

I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet
kl. 19:30


Med følgende dagsorden:


Formanden bød velkommen, og gik over til først punkt på dagsorden

1.    Valg af dirigent.

Søren Birksø Sørensen fra FDA dirigentkorps blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indkaldt.

Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen blev udpeget som Referent.

Der var fremmødt 33 stemmeberettigede medlemmer.


2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år.

Formanden Henning Lyk aflagde beretning på bestyrelsens vegne for året 2018.
Bemærkninger til beretningen:
Der var ingen bemærkninger fra medlemmerne.
Beretningen blev taget til efterretning med applaus.

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

Kassereren Jens Peter Jacobsen fremlagde regnskabet for året 2018.
Bemærkninger til regnskabet.

Regnskabet blev godkendt enstemmig, med applaus.

Regnskabet blev enstemmig godkendt.

4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Formanden Henning Lyk blev genvalgt med applaus.
 Bestyrelsesmedlem Peter Høyer blev genvalgt med applaus.

6. Valg af suppleanter.

1. Suppleant Jens Jørgen Bindslev Ryttervej 42 blev genvalgt med applaus
2. Suppleant Niels Nybo Orionvej 7 blev genvalgt med applaus.

7. Valg af revisor.

Beierholm Skagen Afdelingen blev genvalgt som revisor.

8. Eventuelt.

Forretningsfører Per Sørensen orienterede om følgende emner:

TV Pakke 1 via Conax kort.

WEB TV. Er der interesse. Vil Skagboerne betale?

Fibernet / CoaxNet / Hele byen graves af Nord Energi Fiber / Konkurrence.

Wifi / Alle udbyderes største problem

TV Bland Selv 10 / TV Bland Selv 20 nu en realitet

Skagen Antennelaugs nye Selvbetjeningsportal bruges ikke særlig meget. Ekstra indsats.

Anlægs opgradering til nye TV + Internet muligheder. Arbejdskraft udefra - Steptec / Service vinduer

Ny teknik / CBR8, Down Stream - Up Stream / Større Internet Kapacitet

Der var en del spørgsmål til ovenstående, der blev besvares til medlemmernes tilfredshed.

Dirigenten takkede for god ro og orden og det gjorde formanden også.

Generalforsamlingen sluttede 20:35


MVH
BESTYRELSEN


Referent Jarl Sørensen / Per Sørensen