REFERAT AF SKAGEN ANTENNELAUGS GENERALFORSAMLINGEN
Tirsdag 25. April 2017

I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet

kl. 19:30

Med følgende dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

Svenn Vølker FDA dirigentkorps blev valgt som dirigent.

38 stemmeberettigede var fremmødt.

 

2. Bestyrelsens beretning om laugets virksomhed i det forløbne år.

Formanden Henning Lyk aflagde beretning, på bestyrelsens vegne, for året 2016.

Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens beretning.

 

3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

Kassereren Jens Peter Jacobsen fremlagde regnskabet for året 2016, til godkendelse.

Der var et enkelt spørgsmål til regnskabet, som blev besvaret.
Regnskabet blev enstemmig godkendt.

 

4. Indkomne forslag.

Til Bestyrelsen for Skagen Antennelaug !

Dette er et forslag til Generalforsamlingen:

Jeg foreslår, at kvartals-betalingen bliver lavet om til måneds-betaling!
Jeg tror, at der er rigtig mange, som bedre kan få økonomien til at hænge 
sammen med månedsbetaling, så jeg håber I kan få jeres betalingssystem 
lavet om til dette...

mvh
Birgit Klee
Trindelvej 62, 1. sal tv.

 

Bestyrelsen stillede følgende ændringsforslag til det indkomne forslag om måneds kontingentopkrævning:

Bestyrelsen foreslår at fastholde kvartalsvise kontingentopkrævninger.
Administrationen, herunder forretningsføreren, kan dog, hvis den finder det for formålstjenlig, og fornuftig, godkende månedsopkrævninger, dog vil det pågældende medlem blive pålagt et månedsopkrævningsgebyr på 25,00 kr. pr. måned / opkrævning.

Bestyrelsen begrunder ovenstående med, at det pr. gang koster ca. 30.000,00 kr. at gennemføre en total kontingentopkrævning.
En ekstra årlig omkostning for de øvrige medlemmer på 8 x 30.000,00 kr. = 240.000,00 kr. + Arbejdsløn og eventuelle materialer.

Bestyrelsens ændringsforslag blev godkendt med følgende afstemning:

Ja = 34

Nej = 3

1 stemmeseddel ikke afleveret

 

 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Formanden Henning Lyk blev genvalgt som formand med applaus
Bestyrelsesmedlem Peter Høyer blev genvalgt med applaus

 

6. Valg af suppleanter.

1. Suppleant Jens Jørn Bindslev Ryttervej 42 blev genvalgt med applaus.
2. Suppleant Niels Nyboe Orionvej 7 blev genvalgt med applaus.

 

7. Valg af revisor.

Beierholm Skagen Afdelingen blev genvalgt som revisor.

 

8. Eventuelt.

Der var fra forsamlingen spørgsmål til Boksløsning med TV Fritvalg, Arkiv og StartForfra (se allerede udsendte programmer)

Et medlem efterlyste Svensk TV i HD.

Et andet medlem forespurgte om hvornår FM Radio bliver nedlagt.

 

Forretningsfører Per Sørensen oplyste følgende:

- at der arbejdes på at finde en Boksløsning / WEB løsning til en fornuftig pris.

- at de Svenske TV kanaler ikke overføres i HD på satelitterne for nuværende. Så snart de findes i HD vil de blive overført i HD på anlægget.

- FM Radio fastholdes på anlægget indtil Skagen Antennelaug indfører DOCSIS3.1
DOCSIS3.1 er et udvidet Internetsystem, der skal bruge FM frekvenserne.
Formentlig vil der gå ca. 5 år endnu, inden FM Radio bliver nedlagt på anlægget. Dog med forbehold.

 

MVH
BESTYRELSEN