Sidst opdateret: 2022-05-02 kl. 13:40


 

REFERAT AF SKAGEN ANTENNELAUGS GENERALFORSAMLINGEN
tirsdag 26. april 2022
I Skagen Kultur og Fritidscenter ved Cafeteriet kl. 19:30

Med følgende dagsorden:

Forretningsfører Per Sørensen bød velkommen, og gik over til først punkt på dagsorden

1.Valg af dirigent.
Jens Jørn Bindslev Ryttervej 42 blev valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt via Skagen onsdag, Infokanalen og Skagen Antennelaugs hjemmeside samt ”skagenavis.dk”

Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen blev udpeget som Referent.
Der var fremmødt 26 stemmeberettigede medlemmer. Ingen fuldmagter.
 

2. Bestyrelsens beretning om Laugets virksomhed i det forløbne år.
Formanden Henning Lyk er blevet opereret i begge øjn, så bestyrelsen havde bestemt, at forretningsfører Per Sørensen skulle aflægge beretning på bestyrelsens vegne for året 2021.
Generalforsamlingen havde en god snak om forskellige ting med relation til den skriftlige beretning.
Se den skriftlige beretning for yderligere info.
Beretningen blev taget til efterretning.


3. Forelæggelse af resultatopgørelse og status til godkendelse.

Kassereren Jens Peter Jacobsen fremlagde regnskabet for året 2021.
Der var ingen bemærkninger til regnskabet, fra medlemmerne.
Regnskabet blev godkendt enstemmig, med applaus.

 

4. Indkomne forslag.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Kasserer Jens Peter Jacobsen Skagbanke 20 blev genvalgt med applaus.
Bestyrelsesmedlem Jarl Sørensen Tjørnevej 8 blev genvalgt med applaus.

 

6. Valg af suppleanter.

1. Suppleant Jens Jørgen Bindslev Ryttervej 42 blev genvalgt med applaus
2. Suppleant Bruno Juel Pedersen Ryttervej 19 blev genvalgt med applaus.

 

7. Valg af revisor.

Beierholm Skagen Afdelingen blev genvalgt som revisor.

 

8. Eventuelt.

Der er kommet et spørgsmål fra et medlem til Generalforsamlingen:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hej Til jer
Vi har et spørgsmål til generalforsamling til forbedring af signalet på TV 2 Nord.
Når vi ser TV 2 Nord er signalet meget dårligere end når vi skifter over til TV 2 Lorry.
Det må da kunne forbedres så TV 2 Nord står lige så klart.

Mvh Sonja og Gunnar Mortensen
Carl Johansens Vej 16 C

Svar:
Global Connect Installation = 3000,00 kr.
Global Connect Månedlig afgift = 120,00 kr. = 1440,00 kr. årligt

Alente = 0,25 kr. pr. medlem pr. måned = 17700,00 kr. årligt
-----------------------------------------------------------------------------------------
Årligt i alt = 19140,00 kr. + moms
-----------------------------------------------------------------------------------------
Generalforsamlingen tilkendegav, at det ikke var nødvendig at bruge 20.000,00 kr. om året for at overføre TV2 Nord i HD når vi har TV2 Lorry HD der sender det samme indhold.

 

Forretningsfører Per Sørensen orienterede om følgende emner:

Udskiftning af Modems til CGA4233. Husk at spænde kablet fra vægdåsen til modemmet.

Bedre Wifi med CGA4233.

Uddybende forklaring på anvendelse af MIX og A la Carte produkter.

TV2 Play i forbindelse med MIX kanal valg.

Skal foreningen ændre navn fra Skagen Antennelaug til SkagenNet?
Generalforsamlingen gav udtryk for, at vi blot anvender SkagenNet navnet, uden at ændre foreningens hovednavn, Skagen Antennelaug.

Generalforsamlingen sluttede kl. ca. 21:15

MVH
BESTYRELSEN

Referent Jarl Sørensen / Per Sørensen


 

BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2021

MEDARBEJDER STATUS:
Skagen Antennelaug beskæftigede ved årsskiftet 2021 – 2022 5 fuldtidsansatte, forretningsfører Per Sørensen, Kontorassistent Katja Zuk, Teknikerne Lars Dela, Karsten Lundholm, Martin Thorup. Der ud over er Channie Ryom deltidsansat i jobbet med rengøring, og vedligeholdelse af huset. Channie hjælper også til med TV Pakke skift, Lukninger m.m.

I 2021 har Bestyrelsen består af Formand Henning Lyk, Kasserer Jens Peter Jacobsen, og Bestyrelsesmedlemmerne Jarl Sørensen og Peter Højer.

Vi har d. 1. juli 2021 sagt farvel til Stefan Lennert der ønskede at stoppe ved Skagen Antennelaug, for at prøve noget andet.
Kristoffer Sandslev, der kun var ansat i en midlertidig stilling, indtil han fandt et andet job tættere på sin bolig, blev tilbudt den faste stilling Stefan sad i, og var ansat i denne stilling indtil 31-12-2021, hvor han efterfølgende havde fundet et andet job nær hans bopæl.

Grundet den nuværende situation med mange prisstigninger, og særdeles meget højere EL Priser, har Skagen Antennelaug været tilbageholdende med at ansætte en medarbejder, som erstatning for en af dem der har sagt op. Hvis EL Priserne fastholdes på det nuværende niveau, skal Skagen Antennelaug ud og finde godt og vel 1.000.000,00 kr. ekstra til at betale for det nuværende EL forbrug.
Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der er behov for en ekstra mand, men lad os lige se tiden an.

ANLÆGSSTATUS:
Opgørelses Dato: 01-01-2021 / 01-01-2022 / Ved Generalforsamlingen 2022
Antal tilslutninger = 5858 / 5832 / 5869
Internet uden TV = 394 / 537 / 579
Internet Total = 3980 / 4214 / 4266
Internet i Bero = 32 / 41 / 30
CGA4233 i drift = 2096

NY VIASAT AFTALE PR. 2022-01-01:
Som tidligere nævnt, og senest udsendt i husstands omdelt folder, har Viasat forlangt en omsætnings stigning på 50% i løbet af 2022 og 2023. En uanstændig måde at indgå aftaler på. Udkastet til aftalen er effektueret pr. 1. januar 2022, men aftalen er på nuværende tidspunkt stadig ikke underskrevet endelig. Skagen Antennelaug har i forening med andre antenneforeninger, og i samarbejde med Foreningen af Danske Antenneanlæg (FDA) kommunikeret med Konkurrencestyrelsen, om det overhovedet er lovligt at pålægge antenneforeninger udgifter på denne måde. Konkurrencestyrelsen har vist interesse for sagen, men antenneforeningerne har ønsket, at få aftalerne underskrevet, før der gås videre med sagen. Endelig underskrift skal ske lige efter Generalforsamlingen. Mere info senere ved behov.
HUSK AT VIAPLAY NU ER MED I PRISEN FOR TV PAKKE 2+3.

Hvad er det egentlig Viasat er i gang med. Det er efter bestyrelsens opfattelse, at malke så mange penge ud af antenneforeningernes medlemmer, indtil Viasat og alle andre TV selskaber får presset befolkningen over på deres egen streaming platforme. Når hele befolkningen er ovre på deres egen platform kan de selv sætte prisen. Den der har grisen sætter prisen.
Når det er sket, er det kampen om at være størst, så man kan dominere markedet som man vil.
Dem der har kunderne, er dem, der har den økonomiske magt, og pris sætter.
Der vil altid være mennesker, der er villig til at betale, men lad os beholde provenuet inde i vores egen forening så længe som muligt. Pengene har det efter bestyrelsens opfattelse bedst i medlemmernes lommer.

NY MOMS LOV:
Eventuel moms på Copydan afgifter. En ulykke kommer sjældent alene. Politikerne på Christiansborg fattes penge. Derfor er der et lovændrings forslag i gang, der går ud på, at pålægge foreninger moms på Copydan afgifter / Ophavsrets vederlag. Dette indebærer, at der kan komme prisstigninger for medlemmerne i form af moms på Copydan afgifter. Skagen Antennelaug betaler omkring 2.500.000,00 kr. i Copydan afgift om året. En prisstigning for Skagen Antennelaug i nærheden af 625.000,00 - 700.000,00 kr. FDA arbejder seriøst på, at foreninger undgår denne ekstra moms.

AKTIVITERER TIL 2021:
Udrulning af nye CGA4233 modems.
Skagen Antennelaug er i fuld gang med at udskifte alle Internet modemmer. Skagen Antennelaug har i 2021 optimeret udstyret i hovedstationen, og anlægget ude i byen til, at kunne køre DOCSIS 3.1 der kan overføre giga bit Internet hastigheder. I stedet for at anlægget er opdelt i 20 forskellige enheder, er anlægget nu opdelt i 36 enheder. Dette giver mulighed for væsentlig højere Internet hastigheder. Har man på nuværende tidspunkt et modem af typen EPC3010, EPC3212, EPC3925, EPC3928, EPC3940ad, EPC3940 Rev.1, EPC3040 Rev.2 vil kontoret meget gerne skifte disse modems til den nye type CGA4233. Alle Internet modemmer skal skiftes til CGA4233 snarest. CGA4233 modemmerne er allerede købt, og står på lageret. Ved at skifte til CGA4233 får man et meget kraftigere modem, og en væsentlig bedre Wifi dækning. HUSK at det er GRATIS at få udskiftet modemmet til den ny type.

Forhøjelse af Internet hastighederne.
Skagen Antennelaug har igen fordoblet Internet hastigheder uden prisforhøjelser, til gavn for medlemmerne. Det skal her lige nævnes, at en familie med Mor og Far og 3 børn normalt sagtens kan klare sig med 200/100Mbit. Det vil være svært at fylde en 200Mbit forbindelse.

Generel forbedringer af anlægget. Skagen Antennelaug arbejdet til stadighed med at gøre anlægget 100% stabil. De største udfordringer for nuværende er, at medlemmerne ikke får spændt kablerne til Internet modemmet, efter de har fået et nyt modemmet på kontoret. Det er meget vigtigt, at få spændt disse kabler, ikke kun for en selv, men også fordi det kan forstyrre andre medlemmers Internet oplevelse. Fejl kan brede sig ud på anlægget.

Valg af TV Pakke 1 via Conax kodning.
Skagen Antennelaug overfører nu også TV Pakke 1 kodet. Det betyder, at Medlemmerne og Deltids Skagboerne selv kan åbne og lukke for TV Pakke 1 via Selvbetjenings Portalen. Samtidig kan man åbne og lukke for A la Carte og MIX produkter (24 timer i døgnet selv åbne og lukke for tv kanaler og Internet m.m.).

Nye TV MIX muligheder.
Skagen Antennelaug har ændret TV MIX styringen, så valg af de 6 TV2 kanaler i MIX nu også åbner mulighed for at tilkøbe TV2 Play. For at kunne købe TV2 Play til den lave pris, via Skagen Antennelaug, skal man købe alle TV2’s kanalerne. Dette kan nu også gøres via MIX 10 eller MIX 20.

Graveskader. Graveskader på Skagen Antennelaugs kabler er et stort problem.
Der graves som aldrig før i Skagen. Skagen Antennelaug har kabler i hele byen, og det er meget tit at gravefirmaer skal på tværs af Skagen Antennelaugs kabler, og dermed beskadiger dem. Kablerne skal repareres straks, og det koster rigtig mange penge. Hvis skadevolder kendes, får vedkommende selvfølgelig en regning. Om den så bliver betalt er en anden sag. Skagen Antennelaug omsætter i underkanten af 1.000.000,00 kr. om året i gravearbejde. Pengene bruges til skader, nye tilslutninger, udskiftninger af stikledninger m.m. En meget stor post i regnskabet.

Navne ændring fra Skagen Antennelaug til SkagenNet.
Bestyrelsen oplever at reklamefirmaer anbefaler at ændre navn fra Skagen Antennelaug til noget andet. De påstår at et Laug er noget gammeldags og kan få folk til at vælge noget andet mere moderne lydende. Ikke fordi der er noget galt med Skagen Antennelaug men fordi Smarte Navne og Fiber er Hibe ord, og fancy smart. 1000Mbit på Fiber eller Kobber er og bliver det samme, nemlig 1000Mbit pr. sekund. SkagenNet som vi allerede bruger kunne være det nye navn. Under alle omstændigheder vil det kræve en vedtægtsændring på 2 generalforsamlinger. Bestyrelsen foreslår at vi drøfter det under Eventuelt.

AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER:
Skagen Antennelaugs konkurrence med Telefon og Fiberselskaberne,
herunder, Nord Energi Fiber der er ejer af Fibernettet i Skagen, FastSpeed, Altibox, YouSee, Kviknet, Nordlys, DanskNet, Telenabler, Hiper, Mira Internet, Mit Tele, Telenor, Telia, Wizer, JetNet, Waoo, Fibia, går efter bestyrelsens mening rimelig godt.
Skagen Antennelaug har hele tiden haft, og har stadig tilgang af nye TV, Telefoni og Internet medlemmer. Bestyrelsen er ganske godt tilfreds med den udvikling Skagen Antennelaug er i, der gør at Skagen Antennelaug ikke mister medlemmer totalt set.
Foreningen fastholder et medlems tal på 5850 plus minus en 30 stykker. Svinger frem og tilbage.
Skagen Antennelaug skal og vil, til stadighed, være oppe på dubberne for at varetage medlemmernes interesse bedst muligt.

Skagen Antennelaug har den fordel at være i byen, med 4 service biler klar til udrykning. Skagen Antennelaug kan langt hurtigere servicere de nuværende, eller nye medlemmer, langt hurtigere end Telefon og Fiber selskaberne. De når os ikke til sokkeholderne på service hastigheder.

Der vil altid opstå nogle udfordringer. Husk altid at kontakte kontoret straks, så vi hurtig kan få eventuelle udfordringer rettet. Skagen Antennelaug forsøger, via Proaktiv Netværk Maintenance, at opdage fejlene inden de skaber problemer for det enkelte medlem. I modsat fald, gå da ikke med et irriterende problem. Fejlmeld straks til kontoret, så vi kan løse problemet.

Situationen i Europa gør, at mange ting bliver dyrere. I den forbindelse er det nok nærliggende, at spare lidt på TV Pakken, og måske Internet hastigheden.
Hvis der er nogen der ikke kan gennemskue mulighederne i den udsendte folder, er man altid velkommen til at kontakte kontoret for hjælp. Der er mange kombinationer i folderen, og måden man kan købe TV og Internet på.
Kontakt gerne kontoret for mere info. Vi er der for medlemmerne, og oplyser gerne hvordan man kan kombinere køb og eventuelt spare lidt med A la Carte og MIX produkterne.

Tak for ordet.