LAUGETS HISTORIE


 

Skagen Antennelaug blev oprettet på stiftende generalforsamling d. 23 februar 1970. Stiftende generalforsamlingen blev afholdt på Skagen Sømandshjem.

Mødt var Poul Jakobsen Nordjysk Fællesantenne, Arne Svendsen samt 16 seer der havde tegnet kontrakt med Nordjysk Fællesantenne.
Niels Løth blev valgt som dirigent og gennemførte følgende dagsorden:

Valg af dirigent
Orientering vedrørende antennelauget
Valg af bestyrelse
Love og vedtægter for antennelauget
Eventuelt

Poul Jakobsen gennemgik punkt for punkt et forslag til love og vedtægter for foreningen. De fremmødte fremsatte forskellige forslag, og diskussionen gik livligt, indtil man nåede til enighed om vedtægtens endelige form. Den sidste finpudsning blev overladt til bestyrelsen.

Til formand for foreningen valgtes Overportør Arne Svendsen.
Den øvrige bestyrelse kom til at bestå af Næstformand og sekretær Niels Løth.
Kasserer blev Fabriksarbejder Poul P. Mikkelsen.
Som suppleanter valgtes K. E. Christensen og Søren Hansen.
Revisor blev Jørgen Andersen og Arne Hansen.

Under eventuelt diskuteredes den årlige afgift på ca. 40.00 kr. Det var medlemmernes udtrykkelige ønske, at afgiften skulle fastsættes til 40.00 kr. pristalsreguleret, så der ikke senere skulle opstå uoverensstemmelser på dette punkt.

Nordjysk Fællesantenne var vært ved en kop kaffe, og dirigenten lukkede for god saglig diskussion.

På bestyrelsesmøde 6-4-70 oplyste formanden Arne Svendsen at lauget havde modtaget en godkendelse fra Post og Telegrafvæsnet på masten på Lyngvej. Senere blev der opsat en mast på Jens Winthers Vej.
Disse to anlæg blev anvendt i årene indtil 2-11-1982. Ved en urafstemning, vedrørende sammenlægning af de to anlæg, blev det vedtaget, at anlæggene skulle samles i et stort anlæg. Dette blev vedtaget med stemmerne 498 for og 294 i mod. Sammenlægningen var vedtaget og blev gennemført.

Efter sammenlægningen af anlæggene måtte Skagen Antennelaug igennem en 9 år lang retssag med servicefirmaet Nordjysk Fællesantenne. Dette endte med et brud mellem parterne. Sagen gik på, ikke færdiggørelse af sammenlægningen, samt manglende vedligeholdelse af anlægget.

Skagen Antennelaug har i 2001 udvidet området på Niels Bohrs Vej 10, ved masten, med ny hovedstation. Hovedstationen er et grundmuret hus på ca. 163m2 beliggende på en grund på ca. 3200m2. Hovedstationen indeholder teknikrum, lager, toilet, kontor, mødelokale og the-køkken.